Egzaminy Cambridge English: FCE, CAE, CPE. Zadzwoń: 22 243 04 56/57
Ogólnopolskie Platynowe
Centrum Egzaminacyjne
Cambridge English

Regulamin

Regulamin zakupów w sklepie internetowym

§1

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez SKLEP ONLINE LANG LTC prowadzony przez LANG LTC Sp. z. o.o. sp. k z siedzibą w Warszawie (02-081) przy ul. Sędziowskiej 5, wpisaną

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000533170, NIP: 526 283 57 77

§2

1. Za „towary” w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się książki, podręczniki, multimedia, książki audio, pomoce dydaktyczne , egzaminy, testy, kursy, zamówienie których realizowane jest drogą tradycyjną, tj.: wysyłane Pocztą Polską, lub kurierem albo przygotowywane do odbioru osobistego lub przez upoważnioną osobę w siedzibie spółki „LANG LTC” sp. z.o.o sp. K.

2. Przez „Klienta” należy rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej ale posiadającą zdolność prawną, korzystającą SKLEPU, w tym w szczególności dokonującą zakupów.

3. Za „Konsumenta” w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się osobę fizyczną dokonującą zakupów w SKLEPIE niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny).   

4. Przez „Dni Robocze” rozumie się każdy dzień przypadający od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

5. Za „wadę fizyczną” w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się niezgodność towaru z umową.

6. Za „wadę prawną” w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się sytuację, w której towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli towar jest obciążone prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

§3

1. Klient wybiera towar z oferty SKLEPU prezentowanej na stronie internetowej https://sklep.egzaminy-cambridge.pl/ i składa zamówienie korzystając z ww. strony internetowej.

2. Z chwilą złożenia zamówienia w SKLEPIE Klient wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień związanych z realizacją zamówienia na podany przez siebie adres e-mail.

§4

1. Cena towaru wyświetlana przy tytule lub nazwie danej pozycji nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie doliczony do wartości zakupionego towaru. Na ostateczny koszt zamówienia składają się cena towaru i opłata za przesyłkę.

§5

1. SKLEP dokłada najwyższej staranności, aby informacje o towarach jak najdokładniej odpowiadały rzeczywistości.

2. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, informacje o towarach podawane na stronach SKLPEU stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

§6

Warunkiem realizacji zamówienia jest:

a) jego potwierdzenie przez SKLEP, dokonane e-mailem przesłanym na adres podany przez Klienta, zawierające informacją o przyjęciu zamówienia, oraz

b) potwierdzenie złożenia zamówienia przez Klienta dokonane poprzez dokonanie opłaty na wskazane w mailu konto SKLEPU.

§7

W przypadku braku potwierdzenia zamówienia ze strony SKLEPU w ciągu dwóch dni roboczych od dnia jego złożenia, należy powiadomić SKLEP za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie, odpowiednio na adres: sklep@lang.com.pl, lub pod numerem tel.: 22 825 16 48

§8

1. Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania, do momentu wyczerpania zapasów towarów w magazynie.

2. Przewidywany czas realizacji zamówienia to maksymalnie 7 dni. W przypadku barku możliwości realizacji zamówienia w tym terminie KLIENT zostanie o tym każdorazowo poinformowany.

§9

O niedostępności jakiegokolwiek zamówionego towaru SKLEP powiadamia za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

§10

1. W przypadku, gdy zamówienie obejmuje kilka pozycji towarów o zbliżonym czasie przygotowania do wysyłki ale występują trudności z uzyskaniem zamówionych tytułów, w celu zminimalizowania kosztów dostawy, zamówienie zrealizowane zostanie w całości w dłuższym okresie czasu (jednorazowa opłata za dostawę).

2. Na życzenie Klienta SKLEP może podzielić zamówienie na kilka partii, każdorazowo pobierając od Klienta koszty przesyłki danej partii zamówienia.

§11

Zamówienie na towary zostanie zrealizowane w zależności od informacji o dostępności, która znajduje się przy opisie każdego towaru plus czas dostawy (średni czas oczekiwania na przesyłkę 5 dni). W przypadku trudności z realizacją zamówienia, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

§12

Zamówienie na towary zostanie zrealizowane, jeżeli będzie zawierało dane odbiorcy (imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej lub nazwę w przypadku osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej), a także adres i telefon odbiorcy oraz adres jego poczty elektronicznej.

§13

1. SKLEP oferuje formy płatności za zamówione towary:

a) przelewem – towar zostanie wysłany po wpłynięciu całej ceny za towar wraz z opłatą za dostawę na rachunek bankowy SKLEPU (moment ten zależy od banków prowadzących transakcję, ale zazwyczaj środki wpływają następnego dnia po dokonaniu przelewu).

b) za pomocą Przelewy 24 – 2 dni robocze od dokonania płatności.

§14

1. Każdy Klient na dowód zakupu towaru otrzymuje od SKLEPU fakturę VAT.

2. Jeśli faktura VAT ma zostać wystawiona na Klienta prowadzącego działalność gospodarczą i/lub będącego podatnikiem podatku VAT, w zamówieniu należy podać dane oraz NIP Klienta. Dokonując zakupu w SKLEPIE i potwierdzając złożenie zamówienia, Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu.

§15

1. SKLEP nie realizuje wysyłek towarów poza granicę Polski.

§16

1. Złożone zamówienie może być anulowane drogą telefoniczną poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem 22 825 16 48 lub drogą mailową sklep@lang.com.pl. Anulować można zamówienia, które nie zostały jeszcze zrealizowane, przez co należy rozumieć wysłanie towaru do odbiorcy oraz gdy zostało przesłane oświadczenie rezygnacji.

§17

1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania towaru i niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić zakupiony towar. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. W celach identyfikacyjnych do zwracanego towaru należy dołączyć numer zamówienia.

2. Nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy SKLEP zwraca Klientowi dokonane przez niego płatności obejmujące cenę towaru. Sklep nie dokonuje zwrotu kosztu wysyłki towaru do odbiorcy.

3. Klient płaci za odesłanie towaru do SKLEPU. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

4. Odstąpienie od umowy dotyczącej nagrań audialnych i wizualnych oraz programów komputerowych jest możliwe, jeżeli nie zostało usunięte (otwarte) oryginalne opakowanie towaru.

5. Formularz zawierający wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy i zwrocie towaru jest dostępny na stronie internetowej sklepu.

6. Ilekroć w niniejszym paragrafie oraz w innych paragrafach niniejszego Regulaminu mowa jest o Kliencie, rozumie się przez to wyłączenie Klienta będącego Konsumentem.

§ 18

1. SKLEP wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów nie będących Konsumentami z tytułu wad (rękojmia).

2. W stosunku do Konsumenta SKLEP ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne na zasadach określonych w ustawie z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz w innych przepisach szczególnych mających zastosowanie do SKLEPU.

3. Niezgodność towaru z umową ma miejsce w szczególności gdy:

a) towar nie ma właściwości, które powinien mieć ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub jego przeznaczenia, chyba, że Konsument nie zastosował się do etykiety umieszonej na towarze;

b) Konsumentowi wydany został towar w stanie niezupełnym;

c) towar nie ma właściwości, o których istnieniu Konsument był zapewniany przez producenta lub jego przedstawiciela, osobę, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osobę, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

§19

1. W przypadku reklamacji towaru prosimy o niezwłoczne przesłanie wadliwego towaru do SKLEPU. Firma nie przyjmuje jednak żadnych przesyłek reklamacyjnych odsyłanych za pobraniem. W celach identyfikacyjnych do reklamowanego towaru należy dołączyć numer zamówienia wraz z opisem przyczyny reklamacji.

2. W przypadku uwzględnienia reklamacji poniesione koszty przesłania reklamowanego towaru zostaną niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki odesłane na wskazane przez Klienta konto bankowe, z tym zastrzeżeniem, że zwracane będą koszty w wysokości odpowiadającej kosztom dostarczenia przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej.

3. Jeżeli reklamacja zostanie uwzględniona, towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a w przypadku braku takiej możliwości SKLEP zwróci należność za reklamowany towar.

4. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, jednakże SKLEP podejmuje wszelkie kroki, aby reklamację rozwiązać w najkrótszym możliwym czasie. Jeżeli SKLEP nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, należy przyjąć, że reklamacja została uznana. Odpowiedź na reklamację SKLEP przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku lub drogą mailową.

5. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar odsyłany jest na koszt Klienta.

6. W przypadku gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, SKLEP przekaże Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o:

a)  zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu, wraz z informacją o podmiocie uprawnionym w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich,  właściwym dla Księgarni, albo

b)  odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

7. Jeżeli SKLEP nie złożył żadnego oświadczenia, o którym mowa w ust. 7 powyżej, uznaje się, że wyraziła zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

§ 20

1. Poza reklamacjami dotyczącymi towarów Klient może zgłosić reklamację w zakresie świadczenia przez SKLEP usług drogą elektroniczną, dotyczącą w szczególności funkcjonowania SKLEPU i korzystania z oferowanych przez nią usług.

2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz opis zaistniałego problemu.

3. Czas rozpatrzenia takiej reklamacji wynosi do 30 dni kalendarzowych, jednakże SKLEP podejmuje wszelkie kroki, aby reklamację rozwiązać w najkrótszym możliwym czasie.

§21

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym.

§22

Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

§23

Nazwy producentów towarów i oraz ich marki należą do ich właścicieli lub innych upoważnionych podmiotów i prezentowane są w SKLEPIE wyłącznie w celach informacyjnych.

§24

1. SKLEP dokłada wszelkich starań by zgromadzone dane osobowe Klientów podlegały ochronie przewidzianej w przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym na zasadach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych udostępnionych w SKLEPIE przez Klientów jest Lang LTC Sp. z.o.o Sp.k.

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji złożonych zamówień.

4. Dane osobowe Klientów są przechowywane przez okres obowiązywania zawartej z Klientem umowy lub do momentu złożenia przez Klienta sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

 5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Ponadto, Klient ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. Ponadto, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 6. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne ale niezbędne w celu złożenia i realizacji zamówienia.

7. SKLEP stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

8. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klientów wykorzystywanych przez SKLEP w celu realizacji zamówień zostały opisane w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies, dostępnej na stronie SKLEPU.

§25

1.Wszystkie uwagi, propozycje, reklamacje i skargi prosimy kierować do:

LANG LTC Sp. z. o.o. sp. k z siedzibą w Warszawie (02-081) przy ul. Sędziowskiej 5

Tel. 22 825 16 48, sklep@lang.com.pl

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej a także na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/konsumenci.php i znajdujących się tam odesłaniach (linkach).

3. Klient będący Konsumentem posiada następujące, przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;

b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między nim a Księgarnią;

c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Księgarnią, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Europejskie Centrum Konsumenckie, Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

4. W wykonaniu obowiązków wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich Księgarnia wskazuje, że platforma ODR (Online Dispute Resolution), za pośrednictwem której Konsument może przystąpić do rozwiązania sporu online jest dostępna na stronie: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

Regulamin ważny od 15.10.2018 roku.